Адвокатот на убиецот на Нешковски го брани Заев во „Пуч“


Во оби­дот за де­ста­би­ли­за­ци­ја на др­жа­ва­та ка­ко обид со на­силс­тво СДСМ да дој­де на власт, Зо­ран За­ев го зло­у­по­тре­би слу­ча­јот од 2010 го­ди­на и убис­тво­то на Мар­тин Не­шко­ски.

При­тоа кре­и­ра­ше сли­ка во јав­но­ста упо­тре­бу­вај­ќи де­ло­ви од те­ле­фон­ски­те раз­го­во­ри до­де­ка тра­е­ла истра­га­та за да ја из­ма­ми јав­но­ста де­ка вла­ста се оби­де­ла да при­крие убис­тво. За­ев не се ни оби­де да ка­же де­ка слу­ча­јот е ре­шен во суд­ска по­стап­ка за по­мал­ку од ед­на го­ди­на. Уби­е­цот Игор Спа­сов, при­пад­ник на по­ли­ци­ска­та еди­ни­ца „Ти­гри“, го убил Не­шко­ски со упо­тре­ба на си­ла, за што му бе­ше опре­де­ле­на каз­на од 14 го­ди­ни од за­кон­ски про­пи­ша­ни­те 15 го­ди­ни за­твор пишува Република.

zaev sudenje 2

-Заев пре­мол­чу­ва де­ка бра­ни­тел на Спа­сов во суд­ски­от про­цес за убис­тво­то на Не­шко­ски бе­ше ад­во­ка­тот Ва­не Ан­дре­ев, акту­е­лен и пос­лед­ни­ве три ме­се­ци со тоа што го бра­ни ли­де­рот на СДСМ, Зо­ран За­ев, во слу­ча­јот „Пуч“. Имај­ќи ги ин­фор­ма­ци­и­те од пр­ва ра­ка од сво­јот ли­чен ад­во­кат Ва­не Ан­дре­ев, ад­во­кат во од­бра­на­та на Зо­ран За­ев во слу­ча­јот „Пуч“, кој го бра­не­ше уби­е­цот Спа­сов во слу­ча­јот Не­шко­ски, За­ев про­дол­жи со ма­ни­пу­ла­ци­и­те и со сво­ја­та кон­струк­ци­ја да ја за­ве­ду­ва јав­но­ста во ос­тва­ру­ва­ње на сво­е­то сце­на­рио за ури­ва­ње на ле­ги­тим­но из­бра­на­та власт, пишува Република.

Целиот текст прочитајте го во најновот број на неделникот Република.

Share Button
MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1