Бучковски формира партија!?


По­ра­неш­ни­от пре­ми­ер и ли­дер на СДСМ Вла­до Буч­ков­ски фор­ми­ра пар­ти­ја, неофицијално дознава неделникот „Република“, објавено е на порталот.

bucko-500Според информациите, про­мо­ци­ја­та на пар­ти­ја­та ќе се слу­чи по Кон­гре­сот на СДСМ во мај, ко­га ќе се знае да­ли Бран­ко Цр­вен­ков­ски ќе оста­не на че­ло на пар­ти­ја­та или, ко­неч­но, ќе се пов­ле­че по 20-го­диш­но ди­рект­но и ин­ди­рект­но ра­ко­во­де­ње.

-По­ја­ва­та на но­ви­от суб­јект ќе би­де огро­мен удар за нај­го­ле­ма­та опо­зи­ци­ска пар­ти­ја, во ко­ја Буч­ков­ски сѐ уште има свои под­др­жу­ва­чи, и се прет­по­ста­ву­ва де­ка го­лем дел од членс­тво­то на со­ци­јал­де­мо­кра­ти­те ќе по­ми­не во не­го­ви­те ре­до­ви, пишува „Република“.

Повеќе ќе можете да прочитате во новиот број на неделникот „Република“, кој излегува утре.

Share Button
MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1