Пронајдена медицинска дијагноза за девојките кои ги прчат усните на фотки!


На се­ко­ја вто­ра фо­тог­ра­фи­ја кои де­вој­ки­те ги по­ста­ву­ва­ат на Феј­с­бук има­ат ус­ни нап­р­чени усни, и ко­га ис­та­та по­за ќе ја ви­ди­те 10, 100, 1000 па­ти се зап­ра­шу­ва­те во што е проб­ле­мот, пи­шу­ва срп­ски „Те­лег­раф“.

Но ди­ле­ма­та е раз­ре­шена, ди­јаг­но­за­та е нај­пос­ле по­ста­ве­на и по­сле по­ве­ќе­го­диш­но ба­ра­ње и че­ка­ње на од­го­во­рот на ова пра­шање, тој е тука!

По по­ве­ќе­го­диш­на пот­ра­га за при­чи­на­та на ова не­о­бич­но на­ру­шу­вање, од­го­во­рот го да­ла ме­дици­на­та ко­ја ве­ли де­ка нај­ве­ро­јат­но ста­ну­ва збор за об­лик на ши­зо­фре­нија.Ста­ну­ва збор за ка­та­то­ни­чен сту­пор (об­лик на ши­зо­фре­нија), кој го ка­рак­те­ри­зи­ра тоа што бол­ни­от ги со­би­ра ус­ни­те во круг и ги ис­ту­ра нап­ред!

Се­како, оваа спо­ред­ба не е на­уч­но под­држана, од­нос­но ста­ну­ва збор за сво­е­вид­на „шега“, но не мо­же да се не­ги­ра фак­тот де­ка овој опис зву­чи поз­нато.

Sizofrenija1-670x447-e1390081308304

Share Button
MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1