Сту­дентка ја про­да­де не­ви­нос­та на хо­ли­вуд­ски ак­тер за 1,2 ми­ли­о­ни евра


Сту­дентка­та Јас­мин (26) од Лон­дон, ко­ја од­лу­чи да ја про­да­де сво­ја­та не­ви­ност на оној што ѝ ќе по­ну­ди нај­го­ле­ма сума, ја при­фа­ти ве­ли­ко­душ­на­та по­ну­да тоа да го нап­ра­ви за 1,2 ми­ли­о­ни евра.

Ком­па­ни­ја­та „Син­де­ре­ла ес­кортс“ со се­диш­те во Гер­ма­ни­ја пот­врди де­ка „среќ­ни­от до­бит­ник“ е хо­ли­вуд­ски ак­тер од Лос Ан­џе­лес, кој ги претр­ка биз­нисме­нот од Мин­хен и фуд­ба­ле­рот од Ман­чес­тер Ју­нај­тед.

Јас­мин ла­ни бе­ше во цен­та­рот на вни­ма­ни­е­то от­ка­ко ка­жа во јав­ност де­ка од­лу­чи­ла да ја про­да­де сво­ја­та не­ви­ност, со цел да со­бе­ри па­ри за да за­поч­не нов биз­нис.

Сос­та­ну­ва­ње­то на Јас­мин и ак­те­рот од Хо­ли­вуд ќе се слу­чи след­на­та не­де­ла во хо­тел во Гер­ма­нија. Јас­мин, ко­ја не са­ка­ла да го от­крие пре­зи­мето, рек­ла де­ка отиш­ла на ве­че­ра со си­те тројца што се по­ну­ди­ле и до­жи­ве­а­ла не­за­бо­рав­но ис­кус­тво.

Таа за „Деј­ли мејл“ рас­ка­жа­ла де­ка ро­ди­те­ли­те ја под­држу­ва­ле уш­те од са­ми­от по­че­ток.

– Имам 26 го­ди­ни и до­вол­но сум зре­ла са­ма да од­лу­чам што ќе пра­вам со мо­е­то тело. Го за­поз­нав ак­те­рот чи­ја сум го­ле­ма обо­жа­ва­телка, при­чи­на плус за да би­дам нер­возна. Мо­же­би сè ќе се про­ме­ни ко­га ќе би­де­ме во хо­те­лот – от­кри­ла таа.

Со цел да ја од­бра­ни сво­ја­та од­лука, Јас­мин рек­ла де­ка си­те де­вој­ки би го нап­ра­ви­ле ис­то­то ка­ко неа, от­кол­ку први­от сек­су­а­лен од­нос да им би­де со лич­ност со ко­ја по­доц­на ќе рас­ки­нат.

Share Button
MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1