Банкротира фирмата која го гради барокниот „Водовод“


Бан­кро­ти­ра авс­трис­ка­та гра­деж­на фир­ма Ал­пи­не бау што ја гра­ди но­ва­та згра­да на скоп­ско­то јав­но­то прет­при­ја­тие „Водовод и ка­на­ли­за­ци­ја“, ка­ко и две дел­ни­ци од же­лез­нич­ки­от Ко­ри­дор 10.

vodovod-barok-skСпо­ред ин­фор­ма­ци­и­те што ги об­ја­ви­ја авс­трис­ки­те вес­ни­ци, а ги пре­не­соа повеќе бал­кан­ски и до­маш­ни ме­ди­у­ми, фир­ма­та про­пад­на­ла оти не ус­пе­а­ла да се до­го­во­ри со до­ве­ри­те­ли­те за ре­ор­га­ни­за­ци­ја на об­врс­ки­те во ви­си­на од 2,6 милијарди ев­ра, објави Вест.

Од ЈП Во­до­вод и ка­на­ли­за­ци­ја из­ја­виле де­ка вес­та за про­па­ѓа­ње­то на фир­ма­та ја слуш­на­ле на те­ле­ви­зи­ја, но сe уш­те не­ма­ат офи­ци­јал­на пот­вр­да за тоа од авсгтрискиот пар­тнер.

Сог­лас­но со пот­пи­ша­ни­те до­го­во­ри, но­ва­та барокна згра­да на „Во­до­вод“ тре­ба да би­де го­то­ва до кра­јот на 2014 го­ди­на.

Извор – Скај / Фото: Вест

Share Button
MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1