Најефикасни методи против проширени вени


Про­ши­ре­ни­те ве­ни им за­да­ва­ат гла­во­бол­ки на ми­ли­о­ни лу­ѓе, осо­бе­но на же­ни­те и тоа во лет­ни­от пер­и­од по­ра­ди ви­со­ка­та тем­пе­ра­ту­ра. Со пре­вен­ци­ја не мо­жат да се от­стра­нат си­те глав­ни при­чи­ни кои се ос­но­ва на ова заболу­ва­ње, ка­ко што се ге­нет­ски­те пре­дис­по­зи­ции.

prosirene_vene2Се­ка­ко, пре­вен­тив­ни­те мер­ки не тре­ба да се спро­ве­ду­ва­ат са­мо од­вре­ме на­вре­ме, ту­ку кон­стант­но, би­деј­ќи тоа е единс­тве­ни­от на­чин да се со­чу­ва здрав­је­то на но­зе­те. Про­ши­ре­ни­те ве­ни се уште по­вид­ли­ви во те­кот на топ­ли­те де­но­ви, би­деј­ќи по­вр­шин­ски­те ве­ни се ши­рат за да го по­мог­нат ре­гу­ли­ра­ње­то на те­лес­на­та тем­пе­ра­ту­ра.

Дви­же­ње­то е ед­на од нај­важ­ни­те ком­по­нен­ти про­тив по­ја­ва­та на про­ши­ре­ни ве­ни на но­га­та. Те­лес­на­та активност е нај­ед­но­став­ни­от на­чин со кој се по­до­бру­ва по­врат­но­то те­че­ње на кр­вта кон ср­це­то и ја от­стра­ну­ва опас­но­ста од за­стој на кр­вта.
И ис­хра­на­та е мно­гу важ­на во пре­вен­ци­ја­та од про­ши­ре­ни ве­ни. Здра­ва­та хра­на што лес­но се ва­ри по­ма­га да се из­бег­не пре­ку­мер­на­та те­лес­на те­жи­на – че­ста при­чи­на за по­ја­ва на про­ши­ре­ни ве­ни.

vene

При­тоа важ­но е да се ограни­чи вне­сот на ше­ќер и мас­но­тии (осо­бе­но од жи­во­тин­ско по­тек­ло). Исто та­ка, не­до­вол­на­та за­ста­пе­ност на про­ду­кти бо­га­ти со влак­на е ед­на од при­чи­ни­те за ова за­бо­лу­ва­ње. Пос­ле­ди­ца на тоа се мрз­ли­ви цре­ва, односно за­пек. Цре­ва­та по­пол­не­ти со сто­ли­ца ги при­ти­ска­ат ве­ни­те на кар­ли­ца­та, со што се отеж­ну­ва повратни­от пат на кр­вта кон ср­це­то, а се зго­ле­му­ва при­ти­со­кот на кр­вта во ве­ни­те на но­зе­те.

nogaСе сме­та де­ка една од при­чи­ни­те за про­ши­ре­ни ве­ни е не­до­сти­гот од ви­та­мин Е, кој игра го­ле­ма уло­га во здрав­је­то на ѕидовите на ве­ни­те.

Пре­ку­мер­на­та топ­ли­на е не­при­ја­тел на ве­ни­те, па за­тоа из­бег­ну­вај­те ги же­шки­те ба­њи. Нај­до­бро би би­ло по туши­ра­ње­то, кра­тко да ги исту­ши­ра­те но­зе­те со студeна во­да, ма­си­рај­ќи ги од до­лу кон на­го­ре, поч­ну­вај­ќи од глуж­до­ви­те или, пак, при­ме­не­те го ме­то­дот со на­из­ме­нич­но ту­ши­ра­ње со топ­ла и со сту­де­на во­да (пр­во топ­ла, па сту­де­на во­да). Под вли­ја­ние на про­ме­ни­те на тем­пе­ра­ту­ра­та на во­да­та, ве­ни­те за­јак­ну­ва­ат. Ко­га ги ту­ши­ра­те со топ­ла во­да, тие се ши­рат, до­де­ка под дејс­тво на сту­де­на – се со­би­ра­ат.

Но­се­ње­то ела­стич­ни чо­ра­пи е од го­ле­ма ко­рист ка­ко пре­вен­тив­на мер­ка, но и ка­ко те­ра­пи­ја за про­ши­ре­ни­те вени ко­га хи­рур­шка­та ин­тер­вен­ци­ја не е не­оп­ход­на.

Plus Info

Share Button
MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1