На­мес­то таб­ли­те, во Чаир отс­тра­не­та бис­та­та на Рај­ко Жин­зи­фов


Таблите на преименуваните училишта во Чаир си стојат. Единствено што е отстрането е бис­та­та на ма­ке­дон­ски­от пре­род­бе­ник Рај­ко Жин­зи­фов,, пишува Дневник


На­мес­то да ги отс­тра­нат не­за­кон­ски пос­та­ве­ни­те но­ви таб­ли на учи­лиш­та­та со ими­ња на Ал­бан­ци, ка­ко што на­ло­жи Др­жав­ни­от прос­ве­тен ин­спек­то­рат, ди­рек­то­ри­те и оп­шти­на­ри­те ги ва­дат си­те обе­леж­ја што пот­се­ту­ва­ат де­ка учи­лиш­та­та но­се­ле ими­ња на ма­ке­дон­ски хе­рои.

Утре истекува рокот од 8 дена што инспекторатот им го даде на ди­рек­то­ри­те за да ги вра­тат ста­ри­те таб­ли на учи­лиш­та­та во Ча­ир. Како што претходно беше најавено
ако директорите не ги отстранат таблите, ќе бидат казнети а ќе се поведе и  пре­кр­шоч­на пос­тап­ка пред су­до­ви­те. Таблите пак ќе бидат отстранети со асистенција на полицијата.

Share Button

Tags: , ,

MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1