Апаратите за дијализа заразени со хепатит Ц – крв или хепатит е изборот на болните


Апа­ра­ти­те за ди­ја­ли­за се заразени со хепатит Ц, болните немаат избор, ако сакаат да сменат крв мораат да седнат на тие апарати и да се заразат со опаснипт вирус.

Од здру­же­ни­е­то на буб­реж­но бол­ни­те “Неф­рон”, за Вест ве­лат де­ка во цен­три­те за заразените апарати нема по­себ­ни прос­то­рии и не се одвоени од оние што се не­га­тив­ни.

“Има цен­три ка­де што над 90% од ди­ја­ли­зе­ри­те се за­ра­зе­ни со хе­па­тит Ц. Буб­реж­но бол­ни­те чес­то па­ти мо­ра да из­бе­рат ме­ѓу две зла, заш­то во слу­чи ко­га не­га­тив­ни­те апа­ра­ти се за­фа­те­ни, тие тре­ба да сед­нат на по­зи­ти­вен апа­рат и да фа­тат хе­па­тит Ц или тој ден да не ја про­чис­тат крв­та, што, пак, е мно­гу опас­но”, ве­ли Љу­бин­ко Тр­пе­нов­ски, прет­се­да­тел на “Неф­рон”, за весникот Вест.

Апа­рат за ди­ја­ли­за чини од 12.000 до 15.000 ев­ра, а лекувањето и последиците д хепатитот се далеку поголеми, па несватливо е зошто не се променат заразените апарати. Во Ми­нис­терс­тво­то за здрав­ство твр­дат де­ка та­му ка­де што има мож­ност, по­зи­тив­ни­те бол­ни се од­во­ју­ва­ат од не­га­тив­ни­те во по­себ­ни со­би. Но, во се­кој слу­чај, се од­во­ју­ва­ат на по­зи­тив­ни или не­га­тив­ни апа­ра­ти, со за­дол­жи­тел­на сте­ри­ли­за­ци­ја на ма­ши­ни­те.

Tags: , , , ,

MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1